Tre sätt att öka sjukhusets lönsamhet med digitala thoraxdränage

Om du vill öka lönsamheten och spara in på kostnaderna på ditt sjukhus ska du börja med att se över ditt val av thoraxdränagesystem. Dolda kostnader förknippade med traditionella dränage med vattenlås kan faktiskt innebära att värdefulla intäkter sipprar ut från din vårdinrättning – patient för patient.

Genom att ta reda på vilka dessa kostnader är och införa strategier för att minska dem kan du förbättra hanteringen av din intäktscykel. De goda nyheterna är dessutom att digitala thoraxdränagesystem erbjuder potentiella kostnadsbesparingsfördelar på nyckelområden där analoga system kan kosta dig en hel del.

Tre sätt på vilka digitala thoraxdränagesystem ökar sjukhusets lönsamhet

1.  Minskade totalkostnader per patient

En rad studier, däribland en nyligen genomförd metaanalys av tio kliniska försök som omfattade över 1 200 patienter, har visat hur överlägsna digitala thoraxdränagesystem är äldre dränagesystem med vattenlås inom tre kliniska områden (1,2)

 • Avsevärt förkorade behandlingstider med thoraxdränage
 • Luftläckage med kortare varaktighet
 • Betydligt kortare sjukhusvistelser

Var och en av dessa faktorer har potentiell inverkan på en kostnadseffektiv vård. Med kortare luftläckage och kortare behandlingstider med thoraxdränage kan sjukhus:

 • Snabbare mobilisera patienter så att de kan skrivas ut tidigare
 • Frigöra sängar för nya patienter
 • Ta hand om en större patientvolym

Totalkostnaderna per patient kan även de minskas, bland annat tack vare den förkortade sjukhusvistelsen. Om en patients sjukhusvistelse förkortas med så lite som en dag kan det ”mer än kompensera för” initialkostnader med digitala system, enligt en studie.3

2.  Förbättrad effektivitet i verksamheten

Den subjektiva tolkning av luftläckage som görs vid användning av dränage med vattenlås kan förhindra implementering av vårdprotokoll med koppling till hantering av thoraxdränage. Observatörsvariationen vid bubblande i vattenkammaren kan leda till att vissa vårdmedarbetare ser ett luftläckage medan andra inte gör det (läs mer i vår artikel om ”Förbättrad patientåterhämtning med digitala thoraxdränagesystem”). Sådana osäkerheter kan göra det svårare att implementera vårdprotokoll på ett effektivt sätt.

Digitala system hjälper däremot vårdteam att upprätta protokoll för att standardisera patienthanteringen och förbättra effektiviteten.3-5 Objektiva luftläckagedata ersätter subjektiva observatörstolkningar vilket gör det enklare för läkare att fatta snabbare och bättre underbyggda beslut. Detta möjliggör smidig implementering av protokoll som förbättrar vården och gör att teamen hela tiden kan arbeta så effektivt som möjligt. Mindre tid ägnas åt ineffektiva arbetsuppgifter vilket innebär att mer pengar sparas.

3.  Minskade kostnader för personalutbildning

Den objektiva registrering av data som sker med digitala system erbjuder en annan potentiell fördel jämfört med den subjektiva tolkning som sker med dränage med vattenlås. Personalen som ger postoperativ vård besitter olika nivåer av expertis, erfarenhet och utbildning – även vad gäller thoraxdränage. Den objektiva naturen hos digitala system kan radera de här skillnaderna. Alla de olika vårdteamsmedarbetarna – som kirurger, läkare, ST-läkare och sjuksköterskor – kan alla på ett korrekt sätt bedöma luftläckage och andra kritiska datapunkter, oavsett kunskapsnivå.6-8

På ett liknande sätt kan smidig implementering av vårdprotokoll med digitala system bidra till att minska den tid som behöver ägnas åt personalutbildning. Det hjälper sjukhusen att undvika onödiga utbildningskostnader och gör att personalen snabbare kan förstå sig på systemet.3

Insistera på ett digital thoraxdränagesystem som stöds av forskningsresultat

I dag pekar en mängd klinisk dokumentation på de potentiella kostnadsbesparande och effektivitetsförbättrande fördelarna med att välja ett digitalt thoraxdränagesystem i stället för ett dränage med vattenlås. När du ska välja system är det dock viktigt att du ser till att det finns specifik dokumentation som stöd för systemets prestanda.

Thopaz+ från Medela har godkänts av både NICE* och ERAS** och har en dokumenterat framgångsrik historia inom de områden som har störst potential att påverka ditt sjukhus slutresultat. Mer specifikt har Thopaz+ avsevärt kunnat förkorta:2

 • Luftläckagevaraktighet jämfört med analoga system (1,0 och 2,2 dagar, respektive; p=0,001)
 • Behandlingstid med thoraxdränage jämfört med analoga system (3,6 och 4,7 dagar, respektive; p=0,0001)
 • Postoperativ sjukhusvistelse jämfört med analoga system (4,6 och 5,6 dagar, respektive; p<0,0001)

Och Thopaz+ prestanda är lika kraftfull när det gäller att uppnå den typ av kostnadsbesparingar som behövs för att öka sjukhusets lönsamhet: 9

 • Möjliggjorde kostnadsbesparingar på upp till 703 USD (550 GBP) per patient.
 • Uppskattade årliga kostnadsbesparingar på 8,5 miljoner GBP per år i England.
 • Färre patientkomplikationer.
 • Mer direkt och användarvänligt än analoga system.

NICE rekommenderar Thopaz+ bärbar digital thoraxdränageanordning

NICE (ett offentligt organ tillhörande ministeriet för hälsa i Storbritannien) rekommenderar Thopaz+ för behandling med thoraxdränage.

 • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

 • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
 • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Förbättra ditt sjukhus lönsamhet genom att lära dig mer om Thopaz+

SE THOPAZ+ NU

Referenser

*NICE=The National Institute for Health and Care Excellence, an executive non-departmental public body of the Department of Health in the UK.

**ERAS=Enhanced Recovery After Surgery, evidence-based guidelines designed to help optimize outcomes following surgery.

1 Zhou J, Lyu M, Chen N, et al. Digital chest drainage is better than traditional chest drainage following pulmonary surgery : a meta-anlayis. Eur Jour of Cardio-Thorac Surg 2018 ;54 :634-642.

2 Pompili C, Detterbeck F, Papagiannopoulos K, et al. Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Ann Thorac Surg 2014;98:490-7.

3 Brunelli A, Salati M, Refai M, et al. Evaluation of a new chest tube removal protocol using digital air leak monitoring after lobectomy: a prospective randomized trial. Eur Jour of Cardio-Thorac Surg 2010;37 :56-60.

4 Bertolaccini L, Rizzardi G, Filice MJ, Terzi A. ‘Six Sigma’ approach – an objective strategy in digital assessment of postoperative air leaks: a prospective randomised study. Eur Jour of Cardio-Thorac Surg 2010;39 :e128-e132.

5 French D, Plourde M, Henteleff H, et al. Optimal management of postoperative parenchymal air leaks. J Thorac Dis 2018;10:S3789-S3798.

6 Baringer K, Talbert S. Chest drainage systems and management of air leaks after a pulmonary resection. J Thorac Dis 2017 ;9(12):5399-5403.

7 McGuire A, Petrcich W, Maziak D, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2015;21:403-408.

8 Miller D, Helms G, Mayfield W. Digital drainage system reduces hospitalization after video-assisted thoracoscopic surgery lung resection. 2016 Ann Thorac Surg;102:955-61.

9 https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37