Förbättrad patientåterhämtning med digitala thoraxdränagesystem

I mer än tio år har digitala thoraxdränagesystem erbjudit uppenbara fördelar för patienter som har genomgått lung- eller hjärtkirurgi, inklusive förbättrade resultat i fråga om återhämtningstid och resultat. Trots det går den digitala omställningen långsamt vid många vårdinrättningar.

Varför det? Vårdteamens upplevda bekvämlighet med och kännedomen om de traditionella analoga thoraxdränagesystemen spelar sannolikt också roll. Men även om du är nöjd med ditt befintliga system är det viktigt att inse hur digitala alternativ kan vara till hjälp för att övervinna stora utmaningar med analoga system och förbättra patientsäkerheten.

När analoga system inte räcker till

Problemet är inte att analoga system inte kan vara effektiva – för det kan de vara. Men de är inte optimerade för att effektivisera vården och främja förbättrade resultat.

Det här är till stor del en följd av de inneboende utmaningarna i de flesta analoga system, vilka bland annat består i: (1-2)

 • Icke-konsekvent leverans av negativt tryck – graden av tryck som tillämpas kan avvika från förinställda nivåer beroende på noggrannheten hos sugregulatorn, var enheten är placerad, vätska i slangarna och andra faktorer.
 • Sporadisk datainsamling – data om luftläckage kan bara erhållas när kirurger eller sköterskor aktivt kontrollerar förekomst av bubblor i vattenlåskammaren.
 • Subjektiv tolkning – vårdteamets medlemmar kan komma fram till motstridiga uppskattningar i fråga om luftläckagets allvarlighetsgrad, eller om det ens föreligger ett läckage.
 • Patientobehag – studier har visat att många patienter upplever mer obehag med traditionella analoga thoraxdränagesystem.
 • Bristfällig behandlingstid med thoraxdränage/längd på sjukhusvistelse – tiden som thoraxdränaget sitter på plats och längden på sjukhusvistelsen kan vara acceptabla – men därmed inte sagt idealiska.
 • Mänskliga faktorer som inverkar på effektiviteten – traditionella system kräver konstant övervakning för att säkerställa att det inte finns någon läcka i systemet och försiktighet måste iakttas så att inte enheten välter eller kopplas ur.
Advancing Patient Recovery with Digital Chest Drainage Systems

Hur digitala thoraxdränagesystem förbättrar vården

Digitala thoraxdränagesystem ger beprövade fördelar för patienter, vårdteam och vårdinrättningarnas slutresultat. Vid jämförande av fördelar och nackdelar (oavsett system), beakta följande tre sätt på vilka digital tillämpning kan förbättra thoraxdränagevården:

1. Förbättrar resultaten med kontinuerliga data.

Digitala systems samlar in och visar data kontinuerligt, viket gör att thoraxkirurger och sköterskor kan ta snabba och välgrundade kliniska beslut – och därmed förbättra resultaten. Digitala system kan också förbättra vårdeffektiviteten genom att: (1-2)

 • Strikt reglera och upprätthålla intrapleuralt tryck inom ett inställt område för konsekvent behandling (jämfört med högre tryckvariabilitet/-inkonsekvens med analoga system).
 • Ge indikativa realtidsdata för luftläckage och vätska över en 72-timmarsperiod.
 • Undanröja den subjektiva tolkning av bubblor i vattenlåset som föreligger vid analoga system.
 • Harmonisera sjukhusrutiner och -protokoll med hjälp av objektiva data.
 • Överföra patientdata från enheten till datorsystem för analys och dokumentation.

ERAS-riktlinjer för förbättrad återhämtning efter operation understryker vikten av korrekta luftläckagemätningar hos patienter med thoraxdrän. Analoga thoraxdränagesystem är troligen inte det bästa valet för att uppfylla dessa nya standarder för noggrannhet. Digitala system, å andra sidan, kan tillhandahålla de objektiva luftläckagemätningar som ERAS kräver.

 2. Skapar fler positiva patientupplevelser.

Thoraxpatienter med thoraxdränagesystem har uttryckt oro kring mobilitet, bekvämlighet och komfort när det gäller analoga system.

Däremot rapporterar 100 % av patienterna att de upplever digitala thoraxdränagesystem som mer positivt, enligt en klinisk studie.1

Specifika områden där patienter rapporterar att digital tillämpning fungerar bättre:1

 • Deras förmåga att ta sig upp och ur sängen (p=0,008).
 • Bättre bekvämlighet för dem själva – och för vårdteamen som hjälper dem (p=0,02).

3. Kortare behandlingstid med thoraxdränage/sjukhusvistelse.

Med digitala thoraxdränagesystem kan vårdteamen mer noggrant avgöra när det är dags att plocka bort dränaget, vilket leder till kortare behandlingstider med thoraxdränage i jämförelse med analoga system. Som en följd av detta reduceras patientens sjukhusvistelse avsevärt – precis som de efterföljande sjukvårdskostnaderna.

Totalt sett ledde digitala thoraxdränagesystem till signifikant kortare:1

 • Luftläckagevaraktighet jämfört med analoga system (1,0 och 2,2 dagar, respektive; p=0,001)
 • Behandlingstid med thoraxdränage jämfört med analoga system (3,6 och 4,7 dagar, respektive; p=0,0001)
 • Postoperativ sjukhusvistelse jämfört med analoga system (4,6 och 5,6 dagar, respektive; p<0,0001)

Välj ett beprövat digitalt thoraxdränagesystem

Uppenbarligen kan digitala thoraxsystem hjälpa till att leverera överlägsen vård. Men alla system är inte utformade på samma sätt. Det är viktigt att välja ett med beprövade data från thoraxdränagepatienter.

Thopaz+ från Medela är ett sådant system. Det är specialutformat för tillämpning av optimalt negativt tryck vid postoperativ thoraxdränagebehandling och för att ge en objektiv och tillförlitlig övervakning av patientens status. Thopaz var det digitala system som användes i de komparativa studierna som hänvisades till ovan. Det leder till en mer positiv patientupplevelse och kortare luftläckagevaraktighet, kortare behandlingstid med thoraxdränage samt kortare sjukhusvistelse.

Dessutom har Thopaz+ följande fördelar:(4-8)

 • Ger avsevärda kostnadsbesparingar per patient.
 • Förbättrar säkerheten för patienter med thoraxdränage.
 • Förbättrar ”inter-observer agreement” tack vare noggrann övervakning av luftläckage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig, objektiv övervakning.
 • Förbättrar patientrörligheten med ett system som kan placeras ovanför brösthöjd.
 • Är enklare och bekvämare för vårdpersonalen att använda än traditionella thoraxdränagesystem.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling

 • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
 • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Läs mer om hur du kan anamma den digitala thoraxdränagerevolutionen med Thopaz+

Kontakta oss nu

Referenser

1 Pompili C, Detterbeck F, Papagiannopoulos K, et al. Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Ann Thorac Surg 2014;98(2):490–7.

2 Miller DL, Helms GA, Mayfield WR. Digital Drainage System Reduces Hospitalization After Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Lung Resection. Ann Thorac Surg 2016;102(3):955–61.

3 French DG, Plourde M, Henteleff H, et al. Optimal Management of Postoperative Parenchymal Air Leaks. J Thorac Dis 2018;10(32):3789–98.

4 Pompili C, Brunelli A, Salati M, et al. Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;13(5):490–3.

5 Jablonski S, Brocki M, Wawrzycki M, et al. Efficacy assessment of the drainage with permanent airflow measurement in the treatment of pneumothorax with air leak. Thorac Cardiovasc Surg 2014;62(6):509–15.

6 Mier JM, Molins L, Fibla JJ. The benefits of digital air leak assessment after pulmonary resection: prospective and comparative study. Cir Esp 2010;87(6):385–9.

7 Lijkendijk M, Licht PB, Neckelmann K. Digital versus analogue chest tube drainage following lobectomy: a randomized trial. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014;19 (Supplement 1):31.

8 Varela G, Jiménez MF, Novoa NM, et al. Postoperative chest tube management: measuring air leak using an electronic device decreases variability in the clinical practice. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35(1):28–31.